W dniach 20 i 22.11.2017 w oddziale II odbyły się zajęcia na sali gimnastycznej z wykorzystaniem dywanu interaktywnego które poprowadziły logopeda Iza Rodak-Szymańska i pedagog specjalny Maria Grądziel. Wszystkim dzieciom bardzo podobała się nowa forma aktywności, gdzie mogły wirtualnie strzelać gole do bramek, pływać w morzu, zbierać słodki miodek, brać udział w wyścigach samochodowych.


                                                    PROJEKT EDUKACYJNY

 

OPRACOWAŁY: Iza Rodak-Szymańska, Maria Grądziel

O projekcie edukacyjnym

Okres największego rozwoju intelektualnego, społecznego i emocjonalnego to wiek od 3 do 6 lat. W tym czasie najbardziej intensywnie rozwijają się u dzieci procesy poznawcze takie jak: pamięć, uwaga, myślenie. W trosce o optymalny rozwój tych funkcji , w naszym przedszkolu chcemy wykorzystywać najnowocześniejsze osiągnięcia technologii multimedialnych              w edukacji, a mianowicie tablicę interaktywną, komputer i dywan interaktywny. Pracując na co dzień z dziećmi, w swojej pracy wykorzystujemy nowinki technologiczne. Widzimy, jaką korzyść przynosi i urozmaica zajęcia wykorzystanie programów multimedialnych i urządzeń temu służących.

Stąd pomysł powstania projektu. Przeznaczony jest on dla dzieci z oddziału II-Tygrysków, które są dziećmi czteroletnimi i już wykazują olbrzymie zainteresowanie światem multimedialnym.

Projekt realizowany będzie w całym roku szkolnym 2017/18.Składać się będzie ze spotkań i pracą z dywanem interaktywnym w I półroczu oraz spotkań z komputerem i tablicą interaktywną  w II półroczu-nowoczesnych multimedialnych sprzętów znajdujących się w naszej placówce.

Projekt jest zgodny z nową Podstawa Programową Wychowania Przedszkolnego/rozporządzenie MEN z dnia 14 lutego 2017/ oraz kierunkiem realizacji polityki oświatowej w bieżącym roku szkolnym, tj. Podniesienie jakości edukacji matematycznej, przyrodniczej i informacyjnej.

Cele ogólne:
1 . Poznanie zasad pracy urządzeń multimedialnych poprzez aktywny i bezpośredni kontakt. 
2. Opanowanie umiejętności posługiwania się tymi urządzeniami oraz prostą terminologią. 
3. Rozbudzanie zainteresowań technologią komputerową. 
4. Zdobywanie różnych doświadczeń i umiejętności.
5. Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci .
6. Wzbudzanie zaufania we własne siły i możliwości 
7. Wspieranie wszechstronnego rozwoju dziecka uwzględniając jego potrzeby intelektualne , emocjonalne , moralne
i estetyczne zgodnie z indywidualnymi możliwościami .


Cele szczegółowe :
1 . Rozwijanie twórczego myślenia.
2 . Poznanie podstawowych zasad działania i obsługi komputera, tablicy i dywanu interaktywnego. 
3 . Kształcenie umiejętności zastosowania urządzeń multimedialnych w nauce i zabawie.
4 . Poznanie różnorodnych programów edukacyjnych dla dzieci i sposobów ich wykorzystania .
5. Doskonalenie umiejętności rozpoznawania liter. 
6. Doskonalenie umiejętności rozpoznawania kolorów i poprawnego ich nazywania.
7 . Kształcenie umiejętności rozpoznawania figur geometrycznych.
8 .Doskonalenie umiejętności rozpoznawania cyfr od 0 – 10 , oraz wykonywania działań
9. Doskonalenie wyobraźni twórczej dziecka 

Formy pracy
1. Praca z całą grupą
2. Praca w parach