Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka to kompleksowe i intensywne działania mające na celu pobudzanie psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka od chwili wykrycia pierwszych sygnałów nieprawidłowego funkcjonowania do podjęcia nauki w szkole podstawowej. Zajęcia prowadzone są przez zespół specjalistów, posiadających przygotowanie do pracy z małymi dziećmi o zaburzonym rozwoju psychoruchowym: tyflopedagog i logopeda.

Zadaniem zespołu jest m.in. ustalenie kierunków i harmonogramu działań w zakresie wczesnego wspomagania i wsparcia rodziny dziecka, opracowanie indywidualnego programu terapii, ocenianie postępów dziecka.

Warunkiem objęcia dziecka o zaburzonym rozwoju taką formą pomocy jest złożenie do Dyrektora Przedszkola Integracyjnego podania i dołączenie oryginału opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju wydanego przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną.

Zakres wczesnego wspomagania rozwoju dziecka może dotyczyć:

- rozwoju motorycznego,

- stymulacji polisensorycznej,

- rozwoju mowy i języka,

- orientacji i poruszania się w przestrzeni,

- usprawniania widzenia, słuchu, umiejętności samoobsługi i funkcjonowania w środowisku.

 

Zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju dziecka prowadzone są przez specjalistów:

  • pedagoga specjalnego dr Marię Grądziel
  • logopedę mgr Izę Rodak-Szymańską