NAUCZYCIELE:

mgr  Beata Kałdonek

mgr Dorota Kijewska

 

PEDAGOG SPECJALNY:

dr Maria Grądziel        

         

POMOC NAUCZYCIELA:  Małgorzata Siembida

WOŹNA ODDZIAŁOWA:  Marzanna Ciotucha

 

TYGRYSKI

 

Nasza grupa to Tygryski,

uśmiechamy się do wszystkich.

Są tu chłopcy i dziewczynki,

wszyscy mamy dziarskie minki.

Chociaż więcej się uczymy,

dużo także się bawimy,

Po zabawie zaś sprzątamy,

o porządek sali dbamy.

Kiedy piękna jest pogoda,

wtedy wzywa nas przyroda.

Na wycieczki wyruszamy,

różne skarby tam zbieramy.

Potrafimy głośno śpiewać,

mówić wiersze, szybko biegać.

Nikt tu się nie czuje źle,

być Tygryskiem fajnie jest.

 

 

RAMOWY ROZKŁAD DNIA DLA DZIECI  4-5 LETNICH

7.30-8.00 Zabawy służące realizacji pomysłów i zainteresowań dzieci. Gry i zabawy dydaktyczne, konstrukcyjne, tematyczne, badawcze służące realizacji programu wychowania przedszkolnego.

8.00-8.30 Zabawy wg zainteresowań dzieci. Organizowanie działań (indywidualnych bądź w małych zespołach) sprzyjających rozwijaniu zdolności dzieci oraz prowadzeniu pracy korekcyjno- kompensacyjnej z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Zabawy ruchowe z określonym elementem ruchu, ćwiczenia poranne.

8.30-9.00 Przygotowanie do śniadania. Śniadanie. Czynności sanitarno-higieniczne, utrwalanie nawyków czystości osobistej. Nauka kulturalnego zachowania się przy stole.

9.00-12.00 Zajęcia edukacyjne w sali i na powietrzu, kierowane i niekierowane, prowadzone wg planów miesięcznych   oraz  wybranego programu wychowania przedszkolnego.

 Zabawy dowolne dzieci przy niewielkim udziale nauczyciela rozwijające  aktywność dzieci w różnych sferach rozwojowych

Zabawy i zajęcia ruchowe, rytmika, zabawy w języku obcym nowożytnym przygotowujące dzieci do posługiwania się tym językiem.

Zabawy w ogródku przedszkolnym, spacery, wycieczki: tworzenie okazji do poznawania rzeczywistości przyrodniczej, społeczno- kulturowej.

12.00-12.30 Przygotowanie do obiadu. Obiad. Nauka prawidłowego zachowania się przy stole. Doskonalenie umiejętności posługiwania się sztućcami, zwracanie uwagi na estetykę nakrycia stołu  oraz znajomości podstawowych zasad obowiązujących przy spożywaniu posiłków.

12.30-13.00 Mycie zębów. Zapewnienie dzieciom różnych form relaksacji - słuchanie bajek, muzyki, opowiadań.

13.00-14.00 Tworzenie różnorodnych sytuacji edukacyjnych sprzyjających twórczości plastycznej, muzycznej, ruchowej, werbalnej dzieci, praca indywidualna, zabawy dydaktyczne o charakterze poszerzającym temat. Zabawy w ogrodzie przedszkolnym lub w kącikach zainteresowań, zabawy w teatr, prace nauczyciela o charakterze obserwacyjnym.  Zajęcia dodatkowe(tańce, gimnastyka korekcyjna), praca korekcyjno-kompensacyjna. Zabawy ruchowe z określonymi elementami ruchu.

14.00-14.30 Przygotowanie do podwieczorku i podwieczorek. Doskonalenie nawyków higienicznych i kulturalnych.

14.30 - 15.30  Zabawy podejmowane z inicjatywy dzieci lub nauczyciela, ćwiczenia indywidualne dostosowane do możliwości dzieci, zabawy i gry edukacyjne, planszowe przy stolikach, czytanie fragmentów książek, układanie puzzli, ćwiczenia grafomotoryczne, prace porządkowe w sali i w  półkach.

 

 

 

 KONSULTACJE INDYWIDUALNE  Z RODZICAMI

W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

PANI BEATA KAŁDONEK - PONIEDZIAŁEK 12:00 - 12:30
PANI DOROTA KIJEWSKA - ŚRODA 10:15 - 10.45