ZAJĘCIA RYTMICZNE 

  Rytmika będzie prowadzona w ramach realizacji podstawy programowej przez nauczycieli poszczególnych grup. Pomocą w prowadzeniu tych zajęć służyła będzie osoba grająca na pianinie

Zajęcia odbywają się raz w tygodniu w każdej grupie wiekowej: po 30 minut w grupach 5 i 6-latków oraz po 15 minut w grupach 3 i 4-latków

    W ciągu całego roku szkolnego są wprowadzane piosenki tematycznie związane z planem pracy nauczyciela - dostosowane do aktualnej pory roku.

  W każdej grupie wprowadzany jest cykl zajęć umuzykalniających mających na celu kształcenie dyscypliny rytmicznej oraz uwrażliwienie na różne elementy muzyki.

- dynamiczne /uczące spostrzegania zmian dynamiki i reagowania na nie ruchem/;

- artykulacyjne /uczące spostrzegania i odzwierciedlania ruchem różnic artykulacyjnych/;

- ćwiczenia reagowania na temat melodyczny /tj. spostrzegania i odzwierciedlania ruchem linii melodycznej i frazy muzycznej/;

- odzwierciedlenie ruchem wartości rytmicznych, metrum muzycznego, i prostych tematów rytmicznych/;

    Podczas zajęć wprowadzane są ćwiczenia, których celem jest rozwijanie twórczej inwencji dziecka. Należą do nich improwizacje ruchowe śpiewane i grane. Ćwiczenia tej grupy szczególnie mocno wiążą zadania ogólnowychowawcze z zadaniami muzyki. Kształcąc bowiem samodzielność wypowiedzi, twórczą postawę i aktywność, pozwalają na pozbycie się zahamowań.