Zajęcia otwarte dla Rodziców "Oznaki wiosny" (20.03.2018r.)
Zabawa w paleontologów - wykonaliśmy szkielety dinozaurów (16.03.2018r.)


Chociaż na dworze jeszcze zimno, my czujemy już powiew wiosny... (13.03.2018r.)


Tematyka:
1. W świecie zwierząt

2. Zwierzęta sprzed milionów lat
3. Marcowa pogoda
4. Wielkanoc

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:
– poznawanie warunków niezbędnych do rozwoju zwierząt

– dostrzeganie różnic w bu­dowie dzikich zwierząt dostępnych bezpośredniej obserwacji

– nazywanie domów zwie­rząt, sposobów poruszania się zwierząt, odżywiania

– rozpoznawanie liter druko­wanych – małych i wielkich

– czytanie wyrazów o pro­stej budowie fonetycznej

– rozpoznawanie cyfr

– dodawanie i odejmowanie w zakresie 10 z wykorzy­staniem palców lub innych zbiorów zastępczych

– rozróżnianie zbiorów – równolicznych i nierów­nolicznych

– zachęcanie dzieci do po­szerzania zainteresowań matematycznych

– poznawanie historii po­wstawania węgla kamien­nego, jego właściwości

– poznawanie wybranych zwierząt (dinozaury) i roślin (np. olbrzymie paprocie) występujących w tamtym okresie

– poznawanie ważniejszych regionów Polski, znajdu­jących się tam bogactw naturalnych

– obserwowanie zmian za­chodzących w przyrodzie przed zbliżającą się wio­sną, np. coraz dłuższe dni, coraz wyższa temperatura, topnienie śniegu i lodu, powracające pierwsze ptaki (skowronki, czajki, szpaki), pojawiające się pierwsze kwiaty (przebi­śniegi, krokusy)

– poznawanie zwiastunów wiosny, np. kwitnienie wierzby i leszczyny, poja­wienie się pąków na drze­wach, krzewach