Lajkoniku, prowadź nas
1.Kto Krakowa nie zna,

niech dłużej nie zwleka,
bo tam na każdego
moc atrakcji czeka.
Wesoły Lajkonik
tańczy po ulicach,
pawie pióra kupić
można w Sukiennicach.
      Ref. Lajkoniku prowadź nas
            w rytmie krakowiaka,
            Lajkoniku pomóż nam
            poznać miasto Kraka
2.Na Wawelskim wzgórzu
dumny zamek stoi,
wszystkim opowiada
o polskiej historii.
3.Piękny, stary Kraków
pradawna stolica,
niezwykłą urodą
każdego zachwyca.
Ref.
Lajkoniku prowadź nas ...


Tematyka: 
1. Mój region, moje państwo, moja Unia

2. W świecie muzyki
3. Wiosenna łąka
4. Moi rodzice

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

– nazywanie swojego miasta, poznawanie jego historii, ważniejszych in­stytucji, zabytków i miejsc

– poznawanie legend, opo­wieści związanych ze swo­im miastem, swoim regionem

– tworzenie planu swojego osiedla, swojej miejscowości

– organizowanie kącika re­gionalnego, wzbogacanie go o eksponaty wykonywa­ne w przedszkolu i przynie­sione z domu

– słuchanie nagrań zespołów ludowych ze swojego regio­nu, poznanie przyśpiewek, obrzędów, tańców, gwary.

– poznawanie legend, opo­wiadań, wierszy dotyczą­cych historii państwa pol­skiego, np. jego powstania

– podawanie nazwy naszego kraju, symboli narodo­wych: flagi, godła, hymnu

– poznawanie poprzez lite­raturę pochodzenia nazwy stolicy Polski – Warszawy, jej herbu i ważniejszych miejsc

– nazywanie największych rzek Polski – Wisły i Odry, morza – Bałtyku, gór – Tatr – oraz większych miast Polski.

– wykonywanie akompania­mentu do piosenek na instrumentach perkusyjnych oraz innych przedmiotach 

– wykonywanie instrumen­tów perkusyjnych z różnych materiałów.

– poznawanie warunków niezbędnych do rozwoju zwierząt.

– określenie znaczenia barwy ochronnej w życiu zwierząt.

– podawanie informacji, jakie zawody wykonują rodzice, czym się zajmują

– opisywanie wyglądu ro­dziców, dostrzeganie ich charakterystycznych cech (wygląd, charakter)

– określanie czynności domowych wykonywanych przez poszczególnych członków rodziny.

– przygotowanie programu artystycznego, wykonanie upominków, wspólna zabawa z przyby­łymi gośćmi.

– czytanie krótkich, ilustro­wanych tekstów.

– dodawanie i odejmowanie w zakresie 10 z wykorzy­staniem palców lub innych zbiorów zastępczych.

– określanie kierunków ru­chu, stosowanie określeń: na prawo od, na lewo od.

– poznawanie nominałów wybranych monet i bank­notów; używanie ich papie­rowych sylwet w zabawie.

– rozpoznawanie cyfr i licz­by 10