Zajęcia "Matematyka jest ciekawa" – kształtowanie umiejętności dodawania i odejmowania oraz manipulowania przedmiotami; wdrażanie do rozumienia pojęć matematycznych hospitowane - przez panią dyrektor (23.04.2018r.)   W środę (11 kwietnia) byliśmy na wiosennej wycieczce w ogródkach działkowych na wale wiślanym. Tutaj widać wiosnę na każdym kroku...

Po raz kolejny gościliśmy w Bibliotece Miejskiej. Wzięliśmy udział w zajęciu o bohaterach. (03.04.2018r.)

Tekst piosenki "Duszki leśne"

1. Żyją w lesie małe duszki,
które czyszczą leśne dróżki.
Mają miotły i szufelki
i do pracy zapał wielki.

Ref. Duszki, duszki, duszki leśne
wstają co dzień bardzo wcześnie
i ziewając raz po raz
zaczynają sprzątać las.

2. Piorą liście, myją szyszki,
aż dokoła wszystko błyszczy.
Muchomorom piorą groszki,
bo te duszki to czyścioszki.

Ref. Duszki, duszki, duszki leśne...

3. Gdy ktoś czasem w lesie śmieci,
zaraz duszek za nim leci.
Zaraz siada mu na ręce,
grzecznie prosi: - Nie śmieć więcej!

Ref. Duszki, duszki, duszki leśne...


Tematyka: 

1. Nadeszła wiosna
2. Wiosna na wsi
3. Dbamy o Ziemię
4. W świecie teatru

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:
– obserwowanie zmian za­chodzących w przyrodzie
– poznawanie zwiastunów wiosny, np. kwitnienie wierzby i leszczyny, poja­wienie się pąków na drze­wach, krzewach
– poznanie dorosłych i mło­dych zwierząt hodowa­nych na wsi
– nazywanie domów zwie­rząt, sposobów poruszania się zwierząt, odżywiania
– wyjaśnienie znaczenia ho­dowli zwierząt dla ludzi
– poznawanie zagrożeń dla środowiska przyrodniczego wynikających z niszczyciel­skiej działalności ludzi
– wyjaśnianie określeń: kwiaty chronione, zwierzę­ta chronione.
– oglądanie przedstawień teatralnych dla dzieci

– poznawanie wystroju teatru (kasa, widownia, scena, kurtyna) oraz ludzi tam pracujących (aktor, reżyser, scenograf)
– przestrzeganie zasad wła­ściwego zachowania się
– odszukiwanie w oglądanych utworach uniwersal­nych wartości, takich jak: dobro, piękno, sprawiedli­wość, prawda
– umiejętne posługiwanie się rekwizytami
– przygotowanie kącika te­atralnego
– wzbogacanie kącika w stro­je, maski; wspólne wykonywanie pacynek, kukiełek, sylwet (do teatrzyku cieni).
– rozpoznawanie liter drukowanych – małych i wielkich
– czytanie wyrazów o pro­stej budowie fonetycznej oraz krótkich ilustro­wanych tekstów
– rozpoznawanie cyfr
– dodawanie i odejmowanie w zakresie 10 z wykorzy­staniem palców lub innych zbiorów zastępczych
– rozróżnianie zbiorów – równolicznych i nierów­nolicznych
– zachęcanie dzieci do po­szerzania zainteresowań matematycznych
– porównywanie schematu własnego ciała ze schema­tem ciała innej osoby
– klasyfikowanie przedmio­tów pod względem jednej cechy lub kilku cech wspólnych.
– rozwiązywanie zadań tekstowych na temat zna­nych dzieciom sytuacji; stosowanie metody symu­lacyjnej