TERAPIA PSYCHOLOGICZNA W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

 PROWADZONA JEST  PRZEZ MGR EWĘ SOŁTYS I MGR JOANNĘ MACIEJCZYK

 

W szczególności do zadań psychologa w przedszkolu należy:

 

- prowadzenie badań i działań diagnostycznych, w tym obserwacji w zakresie całościowo rozumianego funkcjonowania dzieci z deficytami rozwojowymi, w tym diagnozowanie potencjalnych możliwości psychofizycznych i potrzeb edukacyjnych dziecka oraz umożliwienia ich zaspokojenia

 

- diagnozowanie sytuacji wychowawczych przy współpracy z wychowawcami oraz innymi specjalistami zatrudnionymi w przedszkolu, a w razie potrzeb z osobami z innych placówek, w celu wspierania rozwoju wychowanka, określenia odpowiednich form pomocy psychologiczno – pedagogicznej

 

- minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz wspieranie mocnych stron dziecka poprzez inicjowanie różnych form pomocy wychowawczej w środowisku przedszkolnym i poza przedszkolnym dziecka, w tym prowadzenie zajęć o charakterze terapeutycznym oraz kompensacyjno-wyrównawczym dostosowanych do indywidualnych potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych dziecka, mających na celu: wyeliminowanie lub minimalizację deficytów rozwojowych oraz stymulację dziecka do wszechstronnego rozwoju poprzez:

 
  • indywidualne ćwiczenia funkcji poznawczych i percepcyjnych (koncentracji uwagi, spostrzegawczości, pamięci wzrokowej i słuchowej, zdolności analizy i syntezy na materiale wzrokowym, grafomotoryki, zdolności znajdowania różnic i podobieństw w materiale obrazkowym i słownym, stymulacja polisensoryczna, poszerzanie zasobów wiedzy ogólnej o świecie, poszerzanie zasobu słownictwa czynnego i biernego, ćwiczenie myślenia przyczynowo – skutkowego oraz rozumowania logicznego, ćwiczenie wyobraźni przestrzennej, ćwiczenia matematyczne, ćwiczenia słuchu fonematycznego) – elementy glottodydaktyki, metoda G. Domana, metoda aktywnego słuchania muzyki B. Strauss, program terapeutyczno – stymulacyjny Z. Tarkowskiego i C. Jurkiewicza RDM, metoda twórczego myślenia J. Osborne, elementy treningu słuchowego metodą TOMATISA, metoda z zakresu edukacji matematycznej E. Gruszczyk-Kolczyńskiej

  • indywidualne ćwiczenia relaksacyjne, w tym ćwiczenia oddechowe oraz gry i zabawy wspierające spokój i wzmacniające samoocenę, uczące nazywania emocji oraz sposobów ich wyrażania w akceptowany sposób, mające na celu rozwój prawidłowego funkcjonowania emocjonalnego – metoda wizualizacji, elementy treningu autogennego i muzykoterapii

  • indywidualne ćwiczenia na poprawę motoryki dużej i małej (ćwiczenia indukcyjne prowokujące dziecko do wykonania określonych zadań: odczuwania ciała, naprzemienność ruchów, znajomość schematu ciała; ćwiczenia na koordynację wzrokowo – ruchową oraz na orientację w najbliższej przestrzeni – elementy metody Integracji Sensorycznej dr A. Jean Ayres

  • indywidualne ćwiczenia poprawiające funkcjonowanie społeczne (zwiększające zdolność rozumienia różnorodnych sytuacji społecznych, uczące współdziałania oraz kultury współżycia) – elementy treningu umiejętności społecznych Goldsteina

 

- współpraca z rodzicami (prowadzenie doradztwa psychologicznego dla rodziców):

 
  • wymiana informacji na temat pracy z dzieckiem w przedszkolu i w domu, celem wyrównania deficytów rozwojowych i zwiększenia jego szans edukacyjnych

  • pomoc w rozwiązywaniu trudności wychowawczych

  • przekazywanie rodzicom informacji o najefektywniejszych metodach pracy z dzieckiem oraz wskazań odnośnie ewentualnych modyfikacji oddziaływań wychowawczych

  • pomoc rodzicom w budowaniu realnych oczekiwań w stosunku do rozwoju dziecka, zgodnych z jego możliwościami i etapami rozwoju, na jakim się znajduje