PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA OBOWIĄZUJĄCE W PUBLICZNYM

PRZEDSZKOLU INTEGRACYJNYM W PUŁAWACH

 

Cele procedur:

_ zapewnienie bezpośredniej i stałej opieki oraz bezpieczeństwa dzieciom podczas

ich pobytu w przedszkolu;

_ zapewnienie profesjonalnych działań pracowników przedszkola gwarantujących

poszkodowanemu dziecku prawidłową opiekę;

_ ustalenie zasad organizowania wycieczek poza teren przedszkola;

_ dostosowanie metod i sposobów oddziaływań do wieku dzieci, ich możliwości

rozwojowych z uwzględnieniem istniejących warunków.

Zakres procedury:

Procedurze podlegają zasady organizacji zajęć i zabaw dzieci na terenie przedszkola,

w ogrodzie przedszkolnym oraz podczas spacerów i wycieczek.

Podstawa prawna:

_ Konstytucja Rzeczypospolitej art. 72;

_ Konwencja o Prawach Dziecka art.3, art. 19, art. 33;

_ Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 31 grudnia 2002r. w

sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i

placówkach (Dz.U. z 2003r., Nr 6, poz. 69 z poźn. zmianami);

_ Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 stycznia 1997 r. w

sprawie warunków, jakie muszą spełnić organizatorzy wypoczynku dla dzieci i

młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzorowania (Dz. U. z

1997 r. nr 12, poz.67;

_ Ustawa z 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r, poz.2156);

_ Statut Publicznego Przedszkola Integracyjnego w Puławach

_Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 2082),

_ Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz.U. z 2012 r. poz. 977),

_ Podstawa Programowa Wychowania Przedszkolnego Dz. U. z dnia 30 maja

2014 r.

_ Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz.U. z 2013 r. poz. 532),

_Kodeks Postępowania Cywilnego art. 572

 

 

Osoby podlegające procedurze:

Procedura dotyczy nauczycieli, specjalistów, pracowników obsługi, dzieci i rodziców Publicznego Przedszkola Integracyjnego Puławach

 

Obowiązki, odpowiedzialność, upoważnienia osób realizujących zadanie, które jest

przedmiotem procedury:

Dyrektor – ponosi odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa i higieny w przedszkolu;

zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki pobytu w przedszkolu, a także bezpieczne

i higieniczne warunki uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez przedszkole poza

budynkiem przedszkola; kontroluje obiekty należące do przedszkola pod kątem

zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków korzystania z tych obiektów;

sporządza protokoły z kontroli obiektów; odpowiada za jakość pracy pracowników,

za organizację pracy; opracowuje procedury i instrukcje związane z zapewnieniem

bezpieczeństwa dzieciom.

Nauczyciele i specjaliści – są zobowiązani do nadzoru nad dziećmi przebywającymi w przedszkolu oraz do rzetelnego realizowania zadań związanych z powierzonym stanowiskiem; zapewniają opiekę, wychowanie i uczenie się w atmosferze bezpieczeństwa;

upowszechniają wśród dzieci wiedzę o bezpieczeństwie oraz kształtują właściwe postawy

wobec zdrowia, zagrożeń i sytuacji nadzwyczajnych; są zobowiązani do przestrzegania

przepisów prawa ogólnego i wewnętrznego.

Inni pracownicy przedszkola – są zobowiązani do rzetelnego realizowania zadań

związanych z powierzonym stanowiskiem oraz z funkcją opiekuńczą i wychowawczą

przedszkola; pomagają nauczycielom w codziennej pracy wychowawczej, dydaktycznej

i opiekuńczej; są zobowiązani do przestrzegania przepisów prawa ogólnego

i wewnętrznego.

Rodzice, w trosce o bezpieczeństwo własnego dziecka, powinni znać procedury

zapewnienia bezpieczeństwa obowiązujące w przedszkolu; w tym zakresie powinni także

współpracować z dyrektorem, wychowawcami swojego dziecka oraz innymi

pracownikami przedszkola.

Sposób prezentacji procedur

Udostępnianie dokumentu na tablicy ogłoszeń lub stronie internetowej placówki

Zapoznanie wszystkich pracowników przedszkola z treścią procedur.

Zapoznanie rodziców z obowiązującymi w placówce procedurami na zebraniach

organizacyjnych każdego roku we wrześniu.

Dokonywanie zmian w procedurach

Wszelkich zmian w opracowanych procedurach dotyczących bezpieczeństwa dzieci może

dokonać z własnej inicjatywy lub na wniosek rady pedagogicznej dyrektor przedszkola.

Wnioskodawcą zmian może być także rada rodziców. Proponowane zmiany nie mogą być

sprzeczne z prawem.

Postanowienia końcowe

W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo wszystkich wychowanków przedszkola, Rodzice i

personel placówki są zobligowani do współpracy oraz wzajemnego poszanowania praw i

obowiązków wszystkich podmiotów niniejszej procedury.

Procedury obowiązują wszystkich pracowników przedszkola, rodziców dzieci

uczęszczających do przedszkola.

 

SZCZEGÓŁOWY WYKAZ I OPIS PROCEDUR:

 

I. PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU, GDY DO PRZEDSZKOLA

UCZĘSZCZA DZIECKO GŁODNE LUB ZANIEDBANE.

W przypadku powstania podejrzenia, że dziecko jest zaniedbywane w domu:

1. Wychowawca grupy dokonuje obserwacji dziecka, a następnie przeprowadza z nim

rozmowę celem ustalenia jego sytuacji domowej (a w szczególności, czy rodzice

zajmują się nim, czy rozmawia z nimi o swoich problemach, czy spożywa w domu

posiłki i jak często, czy rodzice spożywają w domu alkohol i jak często, jak się do

dziecka zwracają, czy spędzają z nim wolny czas).

2. Po rozmowie z dzieckiem oraz jego kolegami i po wzięciu pod uwagę własnych

obserwacji i uzyskanych już wcześniej informacji (np. od rodziców innych

przedszkolaków, nauczycieli) wychowawca grupy podejmuje działania, których celem

jest pomoc dziecku, a z dokonanych ustaleń sporządza notatkę.

3. O dokonanych ustaleniach wychowawca informuje dyrektora przedszkola.

4. Wychowawca grupy kontaktuje się z rodzicami/prawnymi opiekunami dziecka celem

umówienia spotkania w przedszkolu. W spotkaniu tym biorą udział: wychowawca

grupy, rodzice/prawni opiekunowie ucznia oraz dyrektor przedszkola. Podczas

spotkania podjęta zostaje próba wyjaśnienia sytuacji i ustalenia przyczyny zaniedbania

dziecka. Jeżeli jest nią zła sytuacja finansowa rodziny, wówczas uczestnicy spotkania

ustalają zasady postępowania z dzieckiem i sposoby udzielenia pomocy zarówno

jemu, jak i jego rodzinie. Podejmuje się decyzję o ewentualnym zgłoszeniu problemu

do ośrodka pomocy społecznej w celu objęcia dziecka pomocą (np. dożywianiem).

5. Gdy okaże się, że przyczyną zaniedbania dziecka jest demoralizacja (alkoholizm,

narkomania w rodzinie, przemoc, niewydolność wychowawcza), wówczas dyrektor

przedszkola informuje Zespół Interdyscyplinarny „Niebieska Karta”.

 

II. PROCEDURA POSTĘPOWANIA W SYTUACJI NAGŁEGO WYPADKU

1. W sytuacji nagłego wypadku na terenie przedszkola nauczyciel powinien

niezwłocznie zabezpieczyć miejsce wypadku, sprawdzić, czy żaden z wychowanków

przedszkola nie ucierpiał.

2. W przypadku poszkodowania dziecka należy udzielić mu pierwszej pomocy

przedlekarskiej oraz wezwać pomoc lekarską. Do czasu przyjazdu lekarza nauczyciel

musi być obecny przy poszkodowanym.

3. Jeśli nauczyciel ma w tym czasie zajęcia z dziećmi, prosi o nadzór nad nimi

nauczyciela uczącego w najbliższej sali.

4. Po udzieleniu poszkodowanemu pierwszej pomocy i zabezpieczeniu miejsca zdarzenia

nauczyciel zobowiązany jest o zdarzeniu oraz podjętych czynnościach powiadomić

dyrekcję przedszkola, sporządzając także pisemną notatkę ze zdarzenia.

5. O każdym nagłym wypadku dyrektor przedszkola lub nauczyciel, pod opieką którego

przebywało dziecko w chwili wypadku, powiadamia rodziców/opiekunów prawnych

poszkodowanego wychowanka. Fakt ten powiadamiający dokumentuje wpisem

w dzienniku zajęć, podając datę i godzinę powiadomienia rodzica/opiekuna prawnego

dziecka o nagłym wypadku.

 

III. PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU ZASŁABNIĘCIA

WYCHOWANKA

1. W sytuacji zasłabnięcia dziecka nauczyciel udziela pierwszej pomocy (zgodnie

z obowiązującą w Przedszkolu procedurą postępowania w przypadku

konieczności udzielenia pierwszej pomocy).

2. Po udzieleniu dziecku pierwszej pomocy powiadamia rodziców/opiekunów

prawnych o zaobserwowanych zmianach u dziecka.

3. Nauczyciel jest zobowiązany do ustalenia opiekuna dla pozostałych dzieci.

4. Nauczyciel zapewnia choremu dziecku do momentu przybycia

rodzica/opiekuna spokój i zainteresowanie, z możliwością odseparowania go

od innych dzieci.

5. Nauczyciel informuje o konieczności jak najszybszego odbioru dziecka z

przedszkola i udania się z nim do lekarza.

6. Nauczyciel nie może ulegać argumentom rodziców/opiekunów dotyczących

braku możliwości opuszczenia pracy i odebrania dziecka z przedszkola.

 

IV. PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU KONIECZNOŚCI

UDZIELANIA PIERWSZEJ POMOCY WYCHOWANKOM

1. Procedura ma na celu zapewnienie właściwej opieki dziecku poprzez udzielenie

pierwszej pomocy przedlekarskiej w stanie nagłego zagrożenia zdrowia lub życia

wychowanka przedszkola.

2. Stosowanie tej pomocy wymagane jest w przypadku, gdy u poszkodowanego

występuje:

- zaburzenia w oddychaniu (bezdech),

- zatrzymanie krążenia,

- krwotok,

- wstrząs pourazowy.

3. Pierwsza pomoc przedlekarska polega przede wszystkim na wezwaniu pogotowia

ratunkowego oraz wykonaniu czynności podejmowanych w celu ratowania osoby w

stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego.

Instrukcja udzielania pierwszej pomocy

1. W miarę możliwości do udzielenia pierwszej pomocy wzywa się pracownika

przedszkola przeszkolonego w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej.

2. Pierwszą czynnością przed przystąpieniem do pomocy poszkodowanemu jest

zabezpieczenie miejsca wypadku przed ewentualnymi dalszymi zagrożeniami, np.

wyłączenie urządzeń, zasilania z sieci.

3. Następną czynnością jest dokonanie oceny stanu poszkodowanego, czy zachował on

przytomność i jaki jest stan wydajności jego układów krążenia i oddychania.

Prawidłowa ocena tego stanu jest podstawą do dalszych działań związanych z

pierwszą pomocą. Takimi działaniami mogą być:

- podjęcie sztucznego oddychania,

- zewnętrzny masaż serca

- zatamowanie krwotoku,

- ułożenie poszkodowanego w pozycji bocznej ustalonej,

- zabezpieczenie poszkodowanego przed pogłębieniem wstrząsu,

- wezwanie pogotowia ratunkowego.

4. Udzielenie pierwszej pomocy należy kontynuować do czasu przybycia fachowego

personelu medycznego.

5. Podanie jakiegokolwiek doustnego środka farmakologicznego jest dopuszczalne tylko

i wyłącznie po konsultacji z rodzicem (opiekunem prawnym) dziecka lub lekarzem.

6. W sytuacji udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej przez nauczyciela

prowadzącego w tym samym czasie zajęcia dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńcze z

grupą wychowanków przedszkola jest on zobowiązany do ustalenia opiekuna dla

pozostałych dzieci.

 

Uraz

1. W razie urazów (skaleczenia, otarcia, zasinienia) niewymagających udzielania

pierwszej pomocy przedlekarskiej i niepowodujących stanu nagłego zagrożenia zdrowia

lub życia wychowanka przedszkola nauczyciel, za zgodą rodzica, może dokonać

niezbędnych czynności mających na celu pomoc dziecku.

2. W każdym przypadku wystąpienia urazu nauczyciel będący świadkiem zdarzenia lub

nauczyciel, pod którego opieką dziecko się znajduje, powiadamia w dniu zdarzenia

rodziców (opiekunów prawnych) dziecka oraz dyrektora przedszkola.

Uraz nie stanowi wypadku.

Bezdech

Bezdech u poszkodowanego rozpoznajemy przez:

brak ruchów oddechowych klatki piersiowej oraz niemożność wyczucia na własnym

policzku wydychanego przez poszkodowanego powietrza.

Wówczas przystępujemy do udrożnienia dróg oddechowych i sztucznego oddychania.

Niedrożność dróg oddechowych w przypadku blokowania ich przez język stosunkowo

łatwo usuwa się poprzez odchylenie głowy poszkodowanego do tyłu. Czynność tę

wykonujemy:

kładąc jedną rękę pod szyję poszkodowanego i jednocześnie układając drugą na jego

czole,

następnie, zachowując ostrożność, odchylamy jego głowę maksymalnie do tyłu.

W przypadku, kiedy zachodzi podejrzenie uszkodzenia kręgosłupa, zatkane językiem

drogi oddechowe udrażniamy poprzez uniesienie żuchwy lub wyciągnięcie języka.

Żuchwę można unieść, wysuwając ją w kierunku pionowym u poszkodowanego leżącego

na wznak, poprzez naciskanie do przodu oboma kciukami kątów żuchwy. Wysunięcie

żuchwy można uzyskać również przez pociągnięcie za dolne zęby, tak by wysunęły się

przed zęby górne. Jeżeli omówione metody nie powodują udrożnienia dróg oddechowych,

należy dokonać tego poprzez wyciągnięcie języka. Po rozwarciu szczęki poszkodowanego

należy uchwycić język w palce wskazujący i kciuk, a następnie wyciągnąć go na brodę.

Usuwanie ciał obcych

Ciało obce z ust i gardła usuwa się poprzez przewrócenie poszkodowanego na bok

i otworzenie jego ust.

Masaż serca

Skuteczny masaż jest wykonywany przy prędkości 80 uciśnięć na minutę. Przy

wykonywaniu masażu poszkodowany powinien leżeć na plecach. Na mostek należy

uciskać silnie, szybko, krótko, a nadgarstki powinny być ułożone jeden na drugim.

Uciskać należy w miejscu środkowej linii ciała, tuż poniżej połowy długości mostka.

Sztuczne oddychanie

Aby zapewnić skuteczność masażu serca, należy połączyć go ze sztucznym oddychaniem.

W przypadku akcji prowadzonej przez jednego ratującego musi on wykonać zarówno

sztuczne oddychanie, jak i masaż serca, w następujący sposób:

- po każdych 2 wdmuchnięciach wykonuje się 30 uciśnięć,

- liczba sztucznych oddechów powinna wynosić 16–20 na minutę.

W przypadku, kiedy jest 2 ratowników, ratowanie jest łatwiejsze, gdyż wówczas jeden

ratownik wykonuje sztuczne oddychanie, a drugi masaż zewnętrzny serca. Osoba

prowadząca sztuczne oddychanie powinna wdmuchiwać powietrze 2 razy na 30 uciśnięć

mostka. Wyczuwalne tętno w tętnicach szyjnych lub udowych, a także obwodowych

świadczy o powrocie czynność serca. Badanie tętna na tętnicach szyjnych powinno być

prowadzone dokładnie i w miarę krótko, tak by nie zakłócało swobodnego przepływu

krwi do mózgu.

W przypadku, kiedy u poszkodowanego powrócą podstawowe funkcje życiowe, układamy

go w pozycji bocznej ustalonej.

Krwotok

Zatamowanie krwotoku na miejscu wypadku jest czynnością ratującą życie. Zatamować

krwotok można poprzez:

- uniesienie kończyny – przy mniejszych krwotokach

- ucisk ręczny w miejscu wypływu krwi – przy krwotokach większych

- założenie opatrunku uciskowego.

Wstrząs pourazowy

Przy początkowych objawach wstrząsu poszkodowany raczej jest przytomny, ale objawy

te mogą pogłębić się na skutek strachu, bólu czy zimna. Należy zatem starać się

wyeliminować czynniki powodujące ten wstrząs, a w szczególności:

- zapewnić poszkodowanemu spokój,

- osłonić przed zimnem,

- zapewnić poszkodowanemu prawidłowy oddech,

- opanować krwotok,

- założyć opatrunek lub unieruchomić złamanie,

- ułożyć poszkodowanego na wznak z kończynami dolnymi uniesionymi ku górze,

- uspokoić psychicznie,

- ewentualnie podać do picia ciepłe płyny – jeśli poszkodowany jest przytomny,

- szybko wezwać wykwalifikowaną pomoc medyczną.

Omdlenie

Udzielając pierwszej pomocy zemdlonemu, należy:

- ułożyć chorego wygodnie z nogami uniesionymi do góry lub posadzić, pochylając go

mocno do przodu, tak by głowa znajdowała się między kolanami,

- rozpiąć choremu ubranie,

- zapewnić dostęp świeżego powietrza.

Nieprzytomnemu nigdy nie wolno podawać żadnych środków doustnie. Jeśli chory

sinieje, należy podnieść mu do góry dolną szczękę celem udrożnienia dróg oddechowych.

Jeśli po kilku minutach chory nie odzyskuje przytomności – wezwać pogotowie

ratunkowe.

Postanowienia końcowe

W przypadku podejrzenia choroby dziecka niewymagającej udzielenia pierwszej pomocy

przedlekarskiej (gorączka, kaszel, katar, wysypka itp.) nauczyciel niezwłocznie

powiadamia rodziców (opiekunów) dziecka i informuje ich o konieczności

wcześniejszego odebrania dziecka z przedszkola.

 

 

 

 

 

 

V. PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA ZABAW W OGRODZIE,

SPACERÓW I WYCIECZEK ORGANIZOWANYCH POZA TEREN

PRZEDSZKOLA.

Procedura dotyczy nadzoru nad dziećmi podczas ich pobytu w ogrodzie przedszkolnym

oraz podczas spacerów i wycieczek poza teren placówki.

Uczestnicy postępowania – zakres odpowiedzialności:

Nauczyciel: ma obowiązek dopilnować, aby zabawy przez niego organizowane były

zgodne z zasadami bezpiecznego użytkowania ogrodu przedszkolnego.

Personel pomocniczy przedszkola: ma obowiązek współuczestniczyć w zabawach dzieci

w ogrodzie przedszkolnym i ponosi współodpowiedzialność za bezpieczeństwo dzieci

podczas organizowanych spacerów i wycieczek.

Woźny: ma obowiązek codziennie rano przed rozpoczęciem zajęć w ogrodzie

przedszkolnym sprawdzić jego stan oraz sprawność urządzeń ogrodowych, by upewnić

się, że nie stanowią żadnego zagrożenia dla zdrowia i życia dzieci. Woźny musi mieć

świadomość odpowiedzialności za należyte wykonywanie tego obowiązku.

Dyrektor: określa zakres odpowiedzialności i obowiązków nauczyciela i pracowników

przedszkola podczas organizowania zabaw w ogrodzie przedszkolnym, w czasie spacerów

i wycieczek.

Opis procedury

1. Podczas pobytu dzieci na terenie ogrodu przedszkolnego od pierwszych dni września

uczy się je korzystania z urządzeń terenowych zgodnie z zasadami bezpieczeństwa.

Ustala się normy i zasady korzystania z tego sprzętu.

2. Codziennie rano woźny ma obowiązek sprawdzić, czy urządzenia ogrodowe są

sprawne i nie stanowią żadnego zagrożenia dla zdrowia i życia dzieci. Woźny musi

mieć świadomość odpowiedzialności za należyte wykonywanie tego obowiązku.

3. W czasie pobytu w ogrodzie nie przewiduje się możliwości gromadzenia nauczycielek

w jednym miejscu. Nauczyciele powinni być w bezpośrednim kontakcie ze swoimi

podopiecznymi i przebywać w miejscach największych zagrożeń.

4. Podczas zabaw dzieciom nie wolno oddalać się samowolnie z terenu. Dzieci wracają

z terenu kolumną prowadzoną przez nauczyciela. Po ustawieniu podopiecznych

w kolumnę nauczyciel powinien każdorazowo sprawdzić, czy wszystkie dzieci będące

w danym dniu w jego grupie są obecne.

5. Z terenu przedszkolnego można pozwolić dziecku odejść dopiero wtedy, gdy rodzic

dotarł na miejsce pobytu grupy.

Nauczyciel w przypadku organizowania zabaw w ogrodzie:

- wychodzi do ogrodu po uprzednim sprawdzeniu stanu terenu i sprzętu ogrodowego,

- przestrzega wymogu, aby zabawy były organizowane zgodnie z zasadami bezpiecznego

użytkowania ogrodu przedszkolnego.

- jest zobowiązany sprawdzić liczbę dzieci przed wyjściem do ogrodu i przed powrotem

do sali.

Personel obsługowy:

- pomaga nauczycielkom w organizacji wyjścia na teren przedszkolny.

- czuwa wraz z nauczycielkami nad bezpieczeństwem bawiących się dzieci.

- dostarcza na plac zabawki przeznaczone do zabaw w ogrodzie.

- po zakończonej zabawie dzieci, zabezpiecza zabawki.

- pomaga dzieciom skorzystać z toalety (nadzoruje w drodze do toalety).

- dba, by teren przedszkola był bezpieczny (zamknięte bramki).

Dzieci:

- przestrzegają zawartych wcześniej umów z nauczycielem, nie oddalają się od grupy.

- przestrzegają zasad bezpiecznego zachowania się w ogrodzie i prawidłowego korzystania

ze sprzętu terenowego.

- sygnalizują nauczycielce, opiekunowi swoje potrzeby fizjologiczne.

- reagują na umówione sygnały, np. dotyczące zbierania zabawek, podczas zbiórki.

- zawsze do przedszkola z terenu przedszkolnego wracają parami.

W przypadku wyjścia na spacer nauczyciel:

1. odnotowuje dzień, miejsce i godzinę wyjścia z grupą w zeszycie wycieczek,

2. zaopatruje dzieci w kamizelki odblaskowe,

3. zapewnia opiekę jednego dorosłego na najwyżej 15 dzieci,

4. idzie zawsze od strony ulicy,

5. dostosowuje trasę do możliwości dzieci,

6. stale sprawdza stan liczebny grupy, zwłaszcza przed wyjściem na spacer, przed

powrotem i po powrocie ze spaceru.

W przypadku organizowania wycieczki przedszkola powołuje spośród nauczycieli

kierownika wycieczki, którego obowiązkiem jest:

1. zobowiązać nauczycieli prowadzących grupę do zebrania pisemnych zgód rodziców

na udział dzieci w wycieczce i do sprawdzenia, czy u dzieci nie występują

przeciwwskazania zdrowotne, ograniczające ich uczestnictwo w wycieczce

(informacje lub oświadczenia rodziców/opiekunów prawnych),

2. sporządzić program i regulamin wycieczki, listę uczestników i opiekunów oraz

umieścić te informacje w karcie wycieczki i przedstawić do zatwierdzenia

dyrektorowi co najmniej pięć dni przed planowaną wycieczką,

3. zapoznać opiekunów grup oraz rodziców/opiekunów prawnych z programem

i regulaminem wycieczki,

4. powierzyć opiece jednego opiekuna nie więcej niż 15 dzieci,

5. dostosować organizację i program wycieczki do wieku, potrzeb, możliwości

i zainteresowań dzieci,

6. zabrać ze sobą kompletną i sprawdzoną apteczkę pierwszej pomocy oraz zaopatrzyć

dzieci w kamizelki odblaskowe,

7. czuwać nad przestrzeganiem regulaminu wycieczki, a w razie potrzeby dyscyplinować

uczestników,

8. w chwili wypadku koordynować przebieg akcji ratunkowej, ponosić pełną

odpowiedzialność za podjęte działania.

9. bezwzględnie odwołać wyjazd w przypadku burzy, śnieżycy i innych niesprzyjających

warunków atmosferycznych,

10. nie dopuścić do przewozu dzieci w przypadku stwierdzenia sytuacji zagrażającej

bezpieczeństwu zdrowia i życia.

Za organizację i przebieg wycieczki są odpowiedzialni także opiekunowie grup, których

obowiązkiem jest:

1. znać program i regulamin wycieczki i przestrzegać ich oraz stosować się do poleceń

kierownika wycieczki,

2. stale sprawdzać stan liczebny grupy, a zwłaszcza bezpośrednio przed wyjazdem, w

dogodnych momentach trwania wycieczki oraz bezpośrednio przed powrotem, a także

tuż po powrocie do przedszkola,

3. dopilnować ładu i porządku przy wsiadaniu do pojazdu i zajmowaniu miejsc,

4. przestrzegać zasady: nauczyciel wsiada ostatni, a wysiada pierwszy,

5. zwracać uwagę na właściwe zachowanie się dzieci w czasie oczekiwania na przejazd i

przejazdu,

6. przestrzegać obowiązku, by dzieci wysiadały tylko na parkingach,

7. zabezpieczyć wyjście na prawe pobocze, zgodnie z obowiązującym kierunkiem jazdy.

 

VI. PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU, GDY DO

PRZEDSZKOLA UCZĘSZCZA DZIECKO PRZEWLEKLE CHORE.

1. Leki w przedszkolu mogą być podawane w szczególnych przypadkach, po to, aby

umożliwić dziecku przewlekle choremu korzystanie z edukacji przedszkolnej.

2. Zgodę na podawanie leków dziecku może wyrazić nauczyciel, który został

poinformowany o sposobie postepowania z dzieckiem przewlekle chorym w

przedszkolu.

3. Jeśli nauczyciel wyrazi zgodę na podawanie dziecku leków w przedszkolu, należy:

- zobowiązać rodziców/opiekunów prawnych do przedłożenia pisemnego zaświadczenia

lekarskiego o chorobie dziecka i o konieczności podawania mu leków na terenie

placówki oraz nazwie leku, sposobie i okresie jego podawania,

- wymagać od rodziców/opiekunów prawnych pisemnego upoważnienia do kontroli

cukru we krwi u dziecka chorego na cukrzycę lub podawania leków wziewnych dziecku

choremu na astmę,

- powiadomić dyrektora o sytuacji i przedkładać dokumentację medyczną dziecka oraz

upoważnienie rodziców/opiekunów prawnych,

4 . Na podstawie zaświadczenia lekarskiego i upoważnienia rodziców/opiekunów

prawnych dyrektor wyznacza spośród pracowników, za ich zgodą, dwie osoby do

podawania leku dziecku. Fakt ten odnotowuje w dokumentacji Pomocy psycholog- pedag

dziecka.

 

VII. PROCEDURA DOTYCZĄCA ZASAD BEZPIECZEŃSTWA NA SALI

ZAJĘĆ.

Nauczyciel:

1. Ma obowiązek wejść do sali pierwszy, by sprawdzić czy warunki do prowadzenia

zajęć nie zagrażają bezpieczeństwu dzieci jak i jego. W szczególności powinien

zwrócić uwagę na stan szyb w oknach, stan instalacji elektrycznej, stan mebli i

krzesełek.

2. Jeśli sala zajęć nie odpowiada warunkom bezpieczeństwa, nauczyciel ma obowiązek

zgłosić to do dyrektora przedszkola celem usunięcia usterek. Do czasu usunięcia

usterek nauczyciel ma prawo odmówić prowadzenia zajęć w danym miejscu.

Natomiast jeżeli zagrożenie pojawi się w trakcie trwania zajęć, należy natychmiast

wyprowadzić dzieci z sali przerywając zajęcia.

3. Przed rozpoczęciem zajęć powinien zadbać o wywietrzenie sali, zapewnić właściwe

oświetlenie oraz odpowiednią temperaturę (co najmniej + 18°C).

4. Podczas zajęć nauczyciel nie może pozostawić dzieci bez żadnej opieki. Jeśli musi

wyjść, powinien zgłosić to innemu nauczycielowi lub pomocy nauczyciela i zapewnić

zastępstwo na czas nieobecności. Należy jednak pamiętać, że sytuacja ta nie zwalnia

nauczyciela z odpowiedzialności za dzieci.

5. Jeżeli dziecko chce skorzystać z toalety, nauczyciel powinien zapewnić odpowiednie

bezpieczeństwo dziecku korzystającemu z toalety jak i reszcie grupy.

6. Nauczyciel dba o czystość, ład i porządek podczas trwania zajęć i po ich zakończeniu.

7. Należy pamiętać, że przez cały czas pobytu dzieci w przedszkolu należy zapewnić im

odpowiednią opiekę i bezpieczeństwo również przez odpowiednie zabezpieczenie

wejść do przedszkola i ogrodzenia terenu przedszkola.

8. Każdy pracownik wykonujący swoją pracę nie może stwarzać zagrożenia dla innych

pracowników i dzieci.VIII. PROCEDURA POSTĘPOWANIA Z DZIECKIEM SPRAWIAJĄCYM TRUDNOŚCI WYCHOWAWCZE I PRZEJAWIAJĄCYM AGRESJĘ

 Cele procedury:

 • osiągnięcie celów wychowania przedszkolnego określonych w podstawie programowej, w szczególności w zakresie budowania u dzieci systemu wartości i wzmacniania orientacji w tym, co dobre, a co złe, w zakresie kształtowania u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej do racjonalnego radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach oraz w zakresie rozwijania umiejętności społecznych, które są niezbędne w poprawnych relacjach z dziećmi i dorosłymi,

 • eliminowanie agresji jako zagrożenia dla bezpieczeństwa dzieci korzystających ze świadczeń przedszkola,

 • usprawnienie i zwiększenie skuteczności oddziaływań wychowawczych wobec dzieci wykazujących objawy zagrożenia niedostosowaniem społecznym,

 • uświadomienie rodzicom dziecka ich roli w procesie wychowawczym i wypracowanie metod współpracy pomiędzy przedszkolem a rodzicami w pokonywaniu trudności wychowawczych,

 • zapobieganie zachowaniom niepożądanym dzieci, w szczególności o charakterze powtarzalnym,

 • wskazanie działań zapobiegawczych (profilaktycznych) oraz naprawczych (korekcyjnych) w stosunku do zachowań dzieci sprawiających trudności wychowawcze

I. Reguły postępowania doraźnego wobec przejawów agresji

 1. Zarówno każdy nauczyciel, jak i inny pracownik przedszkola zobowiązany jest do przeciwstawiania się przejawom agresji ze strony dzieci.

 2. Podejmując interwencję wobec agresywnego dziecka, należy dążyć do zapewnienia bezpieczeństwa wszystkim dzieciom, a także sobie.

 3. Reakcja wobec przejawów agresji powinna być adekwatna do skali zagrożenia spowodowanego agresją, jak również do okoliczności zdarzenia, wieku i stopnia rozwoju sprawcy.

 4. Podejmując interwencję wobec agresywnego dziecka, należy powstrzymać się od przejawiania w stosunku do niego agresji fizycznej i słownej (nie należy: obrażać dziecka, zawstydzać go ani oceniać; ocenie podlega zachowanie, a nie osoba). Reakcja powinna być stanowcza, a przekaz słowny prosty i jasny.

 5. Użycie siły fizycznej jako środka przymusu jest ostatecznością w przypadku konieczności powstrzymania dziecka przed zadaniem ciosu innej osobie, w celu rozdzielenia bijących się dzieci czy pozbawienia dziecka niebezpiecznego przedmiotu, jeśli odmawia ono jego dobrowolnego oddania.

 6. Działaniom skierowanym na usunięcie bezpośredniego zagrożenia powinna towarzyszyć próba wyciszenia dziecka poprzez rozmowę, odwrócenie jego uwagi itp.

 7. Dzieci, przeciwko którym skierowana była agresja, powinni zostać otoczeni opieką, a w razie doznania przez nich krzywdy powinna im zostać udzielona pomoc.

 8. Osoba podejmująca interwencję, niebędąca wychowawcą grupy, do której uczęszcza agresywny wychowanek, informuje o zdarzeniu wychowawcę.

 9. Wychowawca po uspokojeniu się dziecka próbuje z nim porozmawiać na temat zaistniałej sytuacji oraz powodów jej wystąpienia.

 10. Fakt agresywnego zachowania dziecka powinien być odnotowany w zeszycie korespondencji z rodzicami lub zgłoszony bezpośrednio rodzicowi / prawnemu opiekunowi lub innej osobie upoważnionej na piśmie przez rodziców /prawnych opiekunów odbierającej w danym dniu dziecko z przedszkola. 

II. Reguły postępowania systemowego wobec dziecka sprawiającego trudności wychowawcze i przejawiającego agresję

 1. Wychowawca grupy w ramach działań profilaktycznych omawia z rodzicami wszystkich dzieci wzajemne relacje między przedszkolem a środowiskiem rodzinnym dziecka, obowiązki w zakresie współdziałania w procesie wychowawczym oraz zakres odpowiedzialności za zachowanie dziecka.

 2. Nauczyciel podejmuje działania wychowawcze zmierzające do eliminacji trudności i rozwiązywania problemów dziecka.

 3. W przypadku powtarzających się przejawów agresji i innych zachowań powodujących trudności wychowawcze nauczyciel przeprowadza z rodzicami dziecka rozmowę, w której omawia problem. Informuje ich o dotychczas podjętych działaniach ukierunkowanych na korekcję niepożądanych zachowań dziecka oraz o zaplanowanych działaniach wychowawczych. Zobowiązuje rodziców do współpracy w realizacji przedstawionych czynności i wskazuje zadania możliwe do podjęcia w środowisku rodzinnym dziecka. Działania te nauczyciel dokumentuje notatką służbową.

 4. Nauczyciele zobowiązani są do wspomagania rodziców w pracy wychowawczej z dzieckiem, m.in. poprzez doradztwo w zakresie dobrych praktyk wychowawczych, wskazanie odpowiedniej literatury, proponowanie odpowiednich zabaw i ćwiczeń do realizacji w środowisku rodzinnym, przekazanie informacji o instytucjach wspomagających rodzinę.

 5. Wychowawca dziecka sprawiającego trudności wychowawcze podejmuje działania w celu organizacji dla niego oraz ewentualnie także dla jego rodziców form pomocy psychologiczno-pedagogicznej zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

 6. Wychowawca zapoznaje członków Rady Pedagogicznej z zaistniałym problemem i przedstawia podejmowane działania i wnioski do realizacji.

 7. Kierując się dobrem dziecka w przypadku pojawiających się problemów rozwojowych lub zaniedbań wychowawczych i braku współpracy ze strony rodziców /prawnych opiekunów, dyrektor przeprowadza w obecności wychowawcy danej grupy rozmowę z rodzicami / prawnymi opiekunami i sporządza z tego spotkania notatkę służbową.

 8. Przy uzasadnionej konieczności nauczyciele pracujący / mający kontakt z danym dzieckiem mogą założyć zeszyt obserwacji, w którym odnotowują jego funkcjonowanie.

 9. W przypadku braku zgody rodzica na przeprowadzenie specjalistycznych badań lub braku jakiejkolwiek współpracy z przedszkolem, gdy zachowanie dziecka wzbudza poważne zastrzeżenia lub/i stanowi zagrożenia dla niego samego lub /i innych dzieci oraz osób Rada Pedagogiczna podejmuje decyzję o poinformowaniu o sytuacji Sądu Rodzinnego.

 10. W przypadku niemożliwości przezwyciężenia w dłuższym okresie trudności wychowawczych, w szczególności jeśli zachowanie dziecka trudnego powoduje stałe zagrożenie dla innych wychowanków, rada pedagogiczna rozważa możliwość skreślenia dziecka z listy wychowanków przedszkola zgodnie z procedurami zawartymi w Statucie przedszkola.