Odpłatność za przedszkole:                                                                            

Zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Puławy z dnia 29.08.2013 usługi świadczone przez przedszkole w zakresie podstawy programowej wychowania przedszkolnego są bezpłatne w wymiarze 5 godzin dziennie od godziny 8.00 do 13.00.

We wrześniu ubezpieczamy dziecko na kwotę 48 zł /na cały rok szkolny/.

Składka na:  Radę Rodziców-15 zł.

Przedszkole prowadzi żywienie dzieci obejmujące 3 posiłki dziennie: śniadanie, obiad
i podwieczorek. Kwota za dzienne  wyżywienie obecnie wynosi 4,20 zł i w całości ponoszą ją rodzice dzieci. 

Wymienione powyżej należności za przedszkole należy wpłacać u intendentki w terminie do 5 każdego miesiąca. W tym dniu /jeżeli jest to dzień roboczy/ referent pracuje w godzinach 7-16.

W przypadku nieobecności dziecka przez co najmniej 14 dni kalendarzowych /w ciągłości/ spowodowanej chorobą, pobytem w szpitalu, sanatorium, potwierdzonym zaświadczeniem lekarskim opłata stała podlega odpowiedniemu zwrotowi. 

 

PLAN WSPÓŁPRACY ZE ŚRODOWISKIEM

 INSTYTUCJE  SPOSOBY REALIZACJI OSOBY ODPOWIEDZIALNE  TERMIN
 Powiatowy Urząd Pracy Pozyskiwanie stażystów, pracowników do prac społeczno – użytecznych  Dyrektor  W ciągu całego roku  szkolnego 2015/2016
  Poradnia Psychologiczno  – Pedagogiczna Wyłonienie dzieci z określoną dysfunkcją, przekazanie rodzicom problemu wymagającego konsultacji w Poradni – zgłoszenie się rodziców do specjalisty, realizacja wskazań i zaleceń do pracy z dzieckiem  Wszystkie nauczycielki i  specjaliści  Na bieżąco w ciągu roku
 Miejski Ośrodek Dom  Chemika - udział dzieci w warszta- tach z twórcami ludowymi- udział dzieci w różnoro-dnych konkursach i prezentacjach  Nauczycielki oddziałów  starszych   W ciągu całego roku  szkolnego
 Młodzieżowy Dom  Kultury - udział w konkursach- udział w festiwalu Przedszkolaka

 N-lki wszystkich grup,
 N-lki dzieci wyłonionych  drogą wstępnych  eliminacji

 Według organizacji  wymienionej instytucji
 Urząd Miasta Puławy - udział dzieci w konkursach organizowanych przez Prezydenta Miasta  Wszystkie nauczycielki  Według organizacji  wymienionej instytucji

 Szkoła Nr: 1.2, 3, 6
 w  Puławach

- udział dzieci w spektaklach teatralnych- zwiedzanie szkoły, udział w zajęciach szkolnych  Nauczycielki wszystkich  oddziałów Nauczycielki  oddziałów III i IV  W ciągu roku 
 Biblioteka Miejska Udział dzieci w organizowanych warsztatach  Nauczycielki starszych  oddziałów  Według organizacji  wymienionej instytucji
 Komenda Powiatowa  Policji Spotkanie z policjantemZwiedzanie instytucji, poznanie specyfiki pracy policjanta  Nauczycielki wszystkich  oddziałów  
W ciągu roku 
 Komenda Powiatowej  Straży Pożarnej Zwiedzanie instytucji, poznanie specyfiki pracy strażaka.Pokazy strażackie  Nauczycielki wszystkich  oddziałów  
W ciągu roku 
 Przedszkola na terenie  miasta Puław - organizacja między przedszkolnego konkursu- udział wychowanków w konkursach organi - -zowanych przez inne placówki przedszkolne

 M. Grądziel, 
 B. Kałdonek
 Wszystkie nauczycielki
 i specjaliści

  W ciągu całego roku
 Dzienny  Ośrodek      Adaptacyjny - udział dzieci  w zajęciach prowadzonych przez opiekunów DOA

 B. Kałdonek, 
 H. Radomska

W ciągu roku
 Miejski Zakład  Komunikacji  Organizowanie transportu dla dzieci podczas wycieczek po okolicy  Dyrektor, T. Mizak  W ciągu całego roku

 

 

 

INSTYTUCJE SPOSOBY REALIZACJI OSOBY ODPOWIEDZIALNE TERMIN

Powiatowy Urząd Pracy - Pozyskiwanie stażystów, pracowników do prac społeczno–użytecznych Dyrektor W ciągu całego roku szkolnego 2015/2016

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna - Wyłonienie dzieci z określoną dysfunkcją, przekazanie rodzicom problemu wymagającego konsultacji w Poradni – zgłoszenie się rodziców do specjalisty, realizacja wskazań i zaleceń do pracy z dzieckiem Wszystkie nauczycielki i specjaliści Na bieżąco w ciągu roku

Miejski Ośrodek Dom Chemika - udział dzieci w warsztatach z twórcami ludowymi- udział dzieci w różnorodnych konkursach i prezentacjach  Nauczycielki oddziałów starszych  
W ciągu całego roku szkolnego

Młodzieżowy Dom Kultury - udział w konkursach - udział w Festiwalu Przedszkolaka N-lki wszystkich grup N-lki dzieci wyłonionych drogą wstępnych eliminacji Według organizacji wymienionej instytucji

Urząd Miasta Puławy - udział dzieci w konkursach organizowanych przez Prezydenta Miasta Wszystkie nauczycielki Według organizacji wymienionej instytucji

Szkoła Nr: 1, 2, 3, 6 w Puławach - udział dzieci w spektaklach teatralnych- zwiedzanie szkoły, udział w zajęciach szkolnych Nauczycielki wszystkich oddziałów Nauczycielki oddziałów III i IV W ciągu roku 

Biblioteka Miejska - Udział dzieci w organizowanych warsztatach Nauczycielki starszych oddziałów Według organizacji wymienionej instytucji

Komenda Powiatowa Policji - Spotkanie z policjantem Zwiedzanie instytucji, poznanie specyfiki pracy policjanta Nauczycielki wszystkich oddziałów W ciągu roku 

Komenda Powiatowej Straży Pożarnej - Zwiedzanie instytucji, poznanie specyfiki pracy strażaka. Pokazy strażackie Nauczycielki wszystkich oddziałów W ciągu roku 

Przedszkola na terenie miasta Puław - organizacja międzyprzedszkolnego konkursu- udział wychowanków w konkursach organizowanych przez inne placówki przedszkolne
M. Grądziel B. Kałdonek Wszystkie nauczycielki i specjaliści  W ciągu całego roku

Dzienny Ośrodek Adaptacyjny - udział dzieci  w zajęciach prowadzonych przez opiekunów DOA B. Kałdonek H. Radomska W ciągu roku

Miejski Zakład Komunikacji Organizowanie transportu dla dzieci podczas wycieczek po okolicy Dyrektor T. Mizak W ciągu całego roku

 

 

Harmonogram imprez kulturalnych zewnętrznych zorganizowanych na terenie przedszkola w roku szkolnym 2015/16 w trakcie realizacji 

PROCEDURA PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECKA W PUBLICZNYM PRZEDSZKOLU INTEGRACYJNYM IM. KUBUSIA PUCHATKA W PUŁAWACH:  

 

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r.
w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz.U. z 2001 r. Nr 61 poz. 624 ze zm.), Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz.U. z 2005 r. Nr 108 poz. 908 ze zm.). 

 

Cel procedury: Określenie szczegółowych obowiązków rodziców i nauczycieli podczas przyprowadzania do przedszkola i odbierania z przedszkola dzieci przez rodziców (opiekunów prawnych) lub upoważnioną przez nich osobę, zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo.

 

Zakres procedury: Procedura dotyczy nadzoru nad dziećmi od momentu przyprowadzenie dziecka do przedszkola i przekazania w ręce nauczyciela do momentu odebrania dziecka
z przedszkola, czyli przekazania go w ręce rodziców.

 

Uczestnicy postępowania: zakres odpowiedzialności 1. Rodzice (opiekunowie prawni): są zobowiązani osobiście powierzyć dziecko nauczycielowi co oznacza, że muszą wprowadzić dziecko do sali zabaw. Rodzice bądź inne osoby dorosłe przez nich upoważnione odbierają dziecko z przedszkola bezpośrednio od nauczyciela. 2. Nauczyciel: bierze pełną odpowiedzialność za dziecko od momentu jego wejścia do sali do momentu odebrania go przez rodziców.3. Personel przedszkola: ponosi współodpowiedzialność za bezpieczeństwo dziecka od momentu jego wejścia do sali do momentu odebrania go przez rodziców. 

 

Sposób prezentacji procedur: 1. Umieszczenie treści dokumentu na stronie internetowej przedszkola. 2. Zapoznanie rodziców z obowiązującymi w placówce procedurami na zebraniach organizacyjnych we wrześniu każdego roku szkolnego. 3. Udostępnienie dokumentu na tablicy ogłoszeń w przedszkolu. 4. Zapoznanie wszystkich pracowników przedszkola z treścią procedur.

 

Tryb dokonywania zmian w procedurze: 1. Wszelkich zmian w opracowanej procedurze może dokonać z własnej inicjatywy lub na wniosek rady pedagogicznej dyrektor placówki. Wnioskodawcą zmian może być również rada rodziców. 2. Proponowane zmiany nie mogą być sprzeczne z prawem. 3. Zasady wchodzą w życie z dniem: 01.09.2012 r. 

 

Opis procedury I:

Przyprowadzanie dzieci (zgodnie z godzinami przyjętymi w umowie zawartej pomiędzy rodzicami a dyrektorem przedszkola) 1. Za bezpieczeństwo dzieci w drodze do przedszkola i z przedszkola odpowiadają rodzice/opiekunowie prawni. 2. Rodzice osobiście powierzają dziecko nauczycielowi, co oznacza, że są zobowiązani wprowadzić dziecko do sali.
3. Nauczyciel bierze pełną odpowiedzialność za dziecko od momentu jego wejścia do sali.
4. Rodzice/opiekunowie, którzy zdecydują, że ich dziecko będzie samodzielnie wchodziło do sali, biorą na siebie pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo swojego dziecka w czasie przechodzenia z szatni do sali. 5. Nauczycielka przedszkola nie ponosi odpowiedzialności za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dziecka pozostawionego przez rodziców/opiekunów na terenie przedszkola, lecz przed wejściem do budynku, w szatni lub przed zamkniętymi drzwiami sali zajęć. 6. Rodzice/opiekunowie prawni mają obowiązek przyprowadzać do przedszkola dziecko zdrowe. Wszelkie dolegliwości dziecka są zobowiązani zgłaszać nauczycielowi i udzielać wyczerpujących informacji na ten temat. 7. Nauczyciel ma prawo odmówić przyjęcia dziecka, jeśli jego stan sugeruje, że nie jest ono zdrowe lub zażądać zaświadczenia lekarskiego o jego stanie zdrowia, czy nie ma żadnych przeciwwskazań do uczęszczania dziecka do przedszkola. 8. Nauczyciel ma prawo dokonać pomiaru temperatury dziecka, jeśli z jego obserwacji wynika, że może ono być chore. Jeśli temperatura dziecka wskazuje na stan podgorączkowy lub chorobowy, nauczyciel odmawia przyjęcia dziecka do grupy. 9. Nauczyciel lub personel nie może podawać  na prośbę rodziców dziecku żadnych lekarstw przyniesionych z domu. 10. Dziecko należy przyprowadzić do przedszkola do godziny 8.30 lub w wyjątkowych sytuacjach, po uprzednim poinformowaniu przedszkola o późniejszym przybyciu dziecka 

 

II.

Odbieranie dzieci (zgodnie z godzinami przyjętymi w umowie zawartej pomiędzy rodzicami a dyrektorem przedszkola) 1. Odbiór dzieci z przedszkola jest możliwy wyłącznie przez rodziców bądź inne osoby dorosłe przez nich upoważnione. 2. Wydanie dziecka innym osobom niż rodzice/opiekunowie prawni może nastąpić tylko w przypadku pisemnego upoważnienia do odbioru dziecka, podpisanego przez rodziców/opiekunów prawnych (załącznik do Umowy zawartej z rodzicami o świadczenie usług). 3. W oddziałach porannego zbierania się i popołudniowego rozchodzenia się dzieci muszą znajdować się listy zbiorcze osób upoważnionych do odbioru dzieci z każdej grupy wiekowej. 4. Nauczyciel w razie najmniejszych wątpliwości ma obowiązek sprawdzić zgodność danych osoby odbierającej dziecko z przedszkola z dokumentem tożsamości. 5. Jeśli okaże się, że dane nie są zgodne, nauczyciel powiadamia rodziców/opiekunów prawnych i dyrektora placówki oraz nie wydaje dziecka do wyjaśnienia sprawy. 6. Gdy dziecko jest odbierane z ogrodu przedszkolnego, wymaga się od rodziców/opiekunów prawnych, aby podeszli razem z nim do nauczyciela i zgłosili odebranie. 7. Dopuszcza się możliwość wydania dziecka innej osobie niż wymienione w karcie zgłoszenia, jednak wyłącznie po uprzednim przekazaniu takiej informacji przez rodziców/opiekunów prawnych bezpośrednio nauczycielowi w formie ustnej lub pisemnej.
8. Przedszkole nie wydaje dziecka na prośbę rodzica/opiekuna prawnego zgłaszaną telefonicznie. 9. Przedszkole nie wydaje dziecka osobom niepełnoletnim, poza upoważnionym przez rodziców rodzeństwem powyżej 13 roku życia. 10.  Odbieranie dzieci przez osoby niepełnoletnie może odbywać się w szczególnie uzasadnionych przypadkach na wyraźne, pisemne oświadczenie woli rodziców lub opiekunów prawnych. 11. Rodzice ponoszą pełną odpowiedzialność prawną za osobę niepełnoletnią odbierającą dziecko, jak
i za odebrane przez nią dziecko. 12. Rodzice ponoszą odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka odbieranego z przedszkola przez upoważnioną przez nich osobę.
13. Życzenie rodziców dotyczące nieodbierania dziecka przez jednego z nich musi być poświadczone orzeczeniem sądowym. 14. Obowiązkiem nauczycieli lub osoby pełniącej dyżur w szatni jest upewnienie się, czy dziecko jest odbierane przez osobę wskazaną w upoważnieniu. 15. Osoby wymienione w upoważnieniu są zobowiązane do osobistego odebrania dziecka od nauczyciela opiekującego się daną grupą lub nauczyciela sprawującego w zastępstwie opiekę nad dziećmi. 16. W przypadku odbierania dziecka z ogrodu przedszkolnego osoby odbierające dziecko są zobowiązane do osobistego poinformowania nauczycielki o zamiarze odebrania dziecka. 17. Osoba upoważniona w momencie odbioru dziecka powinna mieć przy sobie dowód osobisty i na żądanie nauczycielki lub osoby pełniącej dyżur w szatni okazać go. 18. Rodzice/opiekunowie po odebraniu dziecka są zobowiązani opuścić plac zabaw. 19. W przypadku pozostania rodzica/opiekuna na placu przedszkolnym po odebraniu dziecka (np. rozmowa rodzica z nauczycielem) nauczyciel nie odpowiada już za bezpieczeństwo dziecka.
20. Rodzice/opiekunowie są zobowiązani przekazać aktualne numery telefonów. 21. Za właściwe przestrzeganie zasad przyprowadzania i odbierania dzieci są odpowiedzialni rodzice oraz nauczyciel. 22. Nauczyciele sprawują opiekę nad dzieckiem od chwili przejęcia go od osoby przyprowadzającej aż do momentu przekazania dziecka rodzicom lub upoważnionej osobie. 23. Na pierwszym zebraniu organizacyjnym rodzice są informowani o zasadach przyprowadzania i odbierania dzieci. 

 

III.

Postępowanie w sytuacji nieodebrania dziecka z przedszkola lub zgłoszenia się po dziecko osoby niemogącej sprawować opieki 1. Dzieci powinny być odbierane z przedszkola najpóźniej do godziny zadeklarowanej w umowie. 2. W przypadku braku możliwości odebrania dziecka z przedszkola (w godzinach pracy przedszkola – sytuacje losowe) rodzice lub opiekunowie są zobowiązani do telefonicznego poinformowania o zaistniałej sytuacji oraz do uzgodnienia innego sposobu odebrania dziecka. 3. Gdy dziecko nie zostanie odebrane po upływie czasu pracy przedszkola,  czyli po godz. 16.00, nauczyciel jest zobowiązany telefonicznie powiadomić rodziców lub osoby upoważnione do odbioru o zaistniałej sytuacji. 4. Jeśli pod wskazanymi przez rodziców numerami telefonów (praca, dom, tel. komórkowy) nie można uzyskać informacji o miejscu pobytu rodziców lub osób upoważnionych do odbioru dziecka, nauczyciel oczekuje z dzieckiem w placówce przez pół godziny. Po upływie tego czasu nauczycielka powiadamia dyrektora, który podejmuje decyzję o:  a) powiadomieniu policji w celu podjęcia dalszych działań przewidzianych prawem, łącznie z umieszczeniem dziecka w pogotowiu opiekuńczym,
b) odprowadzeniu dziecka do domu, jeśli rodzice/opiekunowie prawni lub inne osoby upoważnione do odbioru dziecka są w domu i z obserwacji wynika, że mogą sprawować opiekę nad dzieckiem (np. nie są pod wpływem alkoholu, środków odurzających itp.).
5. Z przebiegu zaistniałej sytuacji należy sporządzić protokół zdarzenia, podpisany przez świadków, który zostaje przekazany do wiadomości dyrektora i rady pedagogicznej. Całe zdarzenie powinno się odbywać pod nadzorem policji. Dalsze czynności związane z umieszczeniem dziecka w pogotowiu opiekuńczym podejmuje policja. 

 

IV.

Postępowanie w przypadku, gdy wychowawca podejrzewa, że dziecko z przedszkola odbiera rodzic (opiekun prawny) będący pod wpływem alkoholu lub narkotyków 1. Nauczycielka stanowczo odmawia wydania dziecka z przedszkola, gdy stan osoby zamierzającej odebrać dziecko wskazuje na spożycie alkoholu lub gdy osoba ta zachowuje się agresywnie i nie jest w stanie zapewnić dziecku bezpieczeństwa. Nauczyciel wzywa wówczas drugiego rodzica lub inną upoważnioną do odbioru dziecka osobę. 2. Nauczycielka powiadamia dyrektora, który wydaje jej dyspozycje, mające na celu odizolowanie dziecka od rodzica/opiekuna znajdującego się pod wpływem alkoholu. 3. Jeśli rodzice/opiekunowie odmówią odebrania dziecka z przedszkola lub gdy nieobecność rodziców się przedłuża (tj. po godzinach otwarcia przedszkola), dyrektor placówki może po konsultacji z najbliższą jednostką policji podjąć decyzję o dalszych krokach. 4. Po rozeznaniu przez policję sytuacji domowej dziecka (sprawdzeniu, czy rodzice przebywają w domu) dyrektor może: a) podjąć decyzję, że wychowawca ma odprowadzić dziecko do domu (jeżeli są rodzice, to dziecko pozostaje pod opieką rodziców), b) gdy nie ma rodziców w domu, wspólnie z policją podjąć decyzję o dalszym postępowaniu w danej sytuacji (np. zabraniu dziecka do pogotowia opiekuńczego, czyli do tzw. placówki interwencyjnej). 5. Nauczyciel sporządza notatkę służbową z zaistniałego zdarzenia po zakończeniu działań. 6. Jeżeli powtarzają się przypadki, w których rodzic/opiekun prawny odbierający dziecko z przedszkola znajduje się pod wpływem alkoholu lub narkotyków, to wychowawca może rozpoznać sytuację domową i rodzinną dziecka i jeśli zachodzi taka konieczność, powiadomić o tym policję (specjalistę do spraw nieletnich) w celu dalszego zbadania sytuacji domowej i rodzinnej dziecka, a następnie zawiadomić sąd rodzinny. 7.  Po zdarzeniu dyrektor przedszkola przeprowadza rozmowę z rodzicami w celu wyjaśnienia zaistniałej sytuacji oraz zobowiązuje ich do przestrzegania zasad określonych w niniejszych procedurach. 8. W przypadku gdy sytuacja zgłaszania się po dziecko rodzica/opiekuna w stanie nietrzeźwości powtórzy się, dyrektor powiadamia pisemnie policję, terenowy ośrodek pomocy społecznej i wydział rodzinny sądu rejonowego. 

 

V.

Postępowanie w przypadku odbierania dziecka z przedszkola przez rodziców rozwiedzionych lub żyjących w separacji 1. Nauczyciel wydaje dziecko każdemu z rodziców, jeśli zachowali prawa rodzicielskie, o ile postanowienie sądu nie stanowi inaczej. 2. Jeśli do przedszkola zostanie dostarczone postanowienie sądu o sposobie sprawowania przez rodziców opieki nad dzieckiem, nauczyciel postępuje zgodnie z tym postanowieniem. 3. O każdej próbie odebrania dziecka przez rodzica/opiekuna nieuprawnionego do odbioru nauczyciel powiadamia dyrektora przedszkola i rodzica/opiekuna sprawującego opiekę nad dzieckiem. 4. O sytuacji kryzysowej, np. kłótnie rodziców, wyrywanie sobie dziecka itp., nauczyciel lub dyrektor powiadamia policję.