TERAPIA LOGOPEDYCZNA W PRZEDSZKOLU PROWADZONA JEST 

PRZEZ MGR IZĘ RODAK-SZYMAŃSKĄ


Terapią logopedyczną objęte są dzieci ze wszystkich grup przedszkolnych wg następujących kryteriów:

1. Dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego.

2. Dzieci posiadające opinię o potrzebie WWRDz wydaną  przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną.

3. Dzieci posiadające odroczenie od obowiązku szkolnego.

4. Dzieci objęte rocznym przygotowaniem przedszkolnym.

 

OBSZARY ODDZIAŁYWAŃ LOGOPEDYCZNYCH:

CELE:

- obserwacja rozwoju mowy, zapobieganie dysharmoniom rozwojowym,
- czuwanie nad prawidłowym rozwojem mowy,
- stymulowanie procesów nabywania kompetencji i sprawności warunkujących prawidłowy przebieg
  kompetencji językowych,
- prowadzenie ćwiczeń kształtujących prawidłowa wymowę,
- doskonalenie mowy: ćwiczenia ortofoniczne, słuchowe, artykulacyjne, usprawniające narządy mowy.

ZADANIA 

1. Diagnostyka ( rozpoznawanie zaburzeń językowych)

-   przeprowadzenie badań przesiewowych

-   diagnoza logopedyczna 

2. Terapia (usuwanie wszelkich zakłóceń i zaburzeń komunikacji językowej i pomoc w przezwyciężaniu    
    problemów dzieciom mających problemy z mówieniem, rozumieniem):

-  objęcie opieką logopedyczną wyznaczonych dzieci

-  systematyczne prowadzenie zajęć logopedycznych

-  korygowanie wad wymowy

-  rozwijanie komunikacji językowej poprzez usprawnianie funkcji mowy

-  usprawnianie procesów wzrokowo- ruchowo- słuchowych

-  udzielanie porad i wskazówek

 

 

 

KONSULTACJE LOGOPEDYCZNE: PONIEDZIAŁKI 15.00-15.30