TEMATYKA:

 1. Bezpieczny komputer.
 2. Nasze ulubione baśnie.
 3. W dawnych czasach i baśniach.
 4. Kiedy patrzę w niebo.

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE:

 1. Rozwijanie czynnego słownika dziecka.
 2. Rozwijanie koordynacji słuchowo-ruchowo-wzrokowej, pamięci ruchowej.
 3. Rozwijanie pamięci wzrokowej.
 4. Rozwijanie umiejętności poprawnego przeliczania, porządkowania, porównywania liczebności.
 5. Wdrażanie do wydzielania części wspólnej zbiorów.
 6. Rozwijanie umiejętności dodawania na zbiorach.
 7. Kształtowanie odporności na porażki poprzez wprowadzanie do zabaw elementów rywalizacji.
 8. Rozwijanie umiejętności improwizowania.
 9. Rozwijanie umiejętności twórczych podczas rysowania i malowania.
 10. Rozwijanie sprawności grafomotorycznej ręki wiodącej.
 11. Wdrażanie do rozumienia następstw czasowych podczas układania sekwencji czasowych; posługiwanie się pojęciami: najpierw, potem, na końcu.
 12. Kształtowanie umiejętności całościowego czytania wyrazów: nuta, smok, rakieta.
 13. Kształtowanie umiejętności analizy i syntezy słuchowej wyrazów, wysłuchiwania głoski n, s, r w wyrazach.
 14. Rozwijanie umiejętności współdziałania w małym zespole.
 15. Dawanie możliwości swobodnego wypowiadania się słowem, ruchem, rysunkiem oraz zachęcanie do uzasadniania swojego zdania w swobodnych rozmowach.